Fotovoltaické panely

Nová generace vysoce výkonných modulů Vertex S

  • výkon 550+ Wp
  • účinnost přes 21,2 %
  • více výkonu na string
  • technologie multi-busbar

Inovativní technologie Multi-BusBar MBB

Na základě špičkové technologie MBB představil výzkumný a vývojový tým společnosti Trina Solar inovativní design, který integruje nedestruktivní řezání článků a technologii propojení vysokou hustotou. Technologie MBB se schopností zvýšit absorpci světla se dokonale hodí k velkoplošnému článku. Integrace technologie umožňuje panelům Vertex dosáhnout vyššího výkonu a vyšší kapacity výroby energie na watt.

Inovativní designové prvky

Panely Vertex, založené na 210 mm velké křemíkové destičce a monokrystalickém PERC článku přichází s několika inovativními konstrukčními prvky umožňujícími vysoký výstupní výkon více než 550Wp. Vynikající teplotní koeficient a špičkové vlastnosti při
nízkém ozáření mají za následek vyšší výkon. Vertex navíc těží ze čtvercových monočlánků a technologie propojení vysokou hustotou, což zvyšuje efektivitu modulů na více než 21,2 %.

Stanovení nových měřítek v inovacích

K dnešnímu dni překonala společnost Trina Solar 25 světových rekordů v účinnosti solárních článků a výkonu modulů. Bezkonkurenční úroveň inovací z nich udělala globální lídry v nastavování průmyslových měřítek pro kvalitu a efektivitu.

Stránky výrobce

Tato webová stránka používá cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

I. Základní ustanovení

“Správce”
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:
Sunn Solar Systems s.r.o., V Závětří 1478/6, 170 00 Praha 7, IČ: 17610478
Kontaktní údaje správce jsou:
email: sunn@sunn.cz
telefon: +420 725 125 200

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, spotřebu elektrické energie, informace o bankovním účtu, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo poptávkového formuláře.

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a nebo vystavení nabídky, mimo jiné data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy, komplexní informace o vašich poptávaných či realizovaných dodávkách a poptávkách, informace o bankovním účtu a rodné číslo.

Informace o využívání našich webových stránek mimo jiné prostřednictvím nástrojů cookies.

II. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jsou:

1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
4. Účelem zpracování osobních údajů je:
5. vyřízení Vaší objednávky a nebo poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce či poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky či poptávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
6. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
7. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 50 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
2. podílející se na zajištění provozu služeb
3. zajišťující marketingové služby

V. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek
7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal adekvátní technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení

Odesláním poptávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023.